Politika kakovosti kontrolnega organa

Delavnica za tahografe A-MB d.o.o. deluje kot kontrolni organ in izvaja postopke kontrole tahografov. Dejavnost kontrolnega organa določa Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti.

Vodstvo kontrolnega organa A-MB d.o.o. se obvezuje, da bo pri izvajanju storitev kontrole upoštevalo dobro poklicno prakso, načela neodvisnosti ter kakovost izvajanja svojih storitev, kar vključuje tudi usmerjanje razvoja in delovanje kontrolnega organa A-MB d.o.o. v smeri, ki bo omogočala stalno zviševanje ravni kakovosti delovanja.

Pri izvajanju kontrole vodstvo kontrolnega organa nenehno zagotavlja ustrezne organizacijske oblike za obvladovanje aktivnosti, ki bi lahko ogrozile nepristranskost ali neodvisnost rezultatov izvajanja kontrole.

Za dosego tega poslanstva ima kontrolni organ A-MB postavljene cilje naslednje cilje:

stalno izboljševanje izvajanja in razvoj storitev na področju svojega delovanja in glede na zahteve standardov in zakonodaje ter odpravljanje vseh pomanjkljivosti, ki se pojavljajo,
preprečevanje pojavljanja neskladnosti, kar se nanaša predvsem na pravočasno planiranje in vpeljevanje učinkovitih postopkov nadzora, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti vpeljavo ustreznih korektivnih ukrepov za preprečitev njihovih ponovitev,
zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in opremljenosti kontrolnega organa, kar vključuje: usposabljanje in izobraževanje osebja, izboljševanje obstoječih in razvoj novih postopkov in zagotavljanje ustrezne opreme,
zagotavljanje razpoložljivosti osebja in opreme za izvajanje storitev kakor tudi v času od naročila, izvajanja storitev do predaje poročila o izvedeni kontroli,
s storitvami kontrolnega organa A-MB zagotavljati zadovoljstvo naročnikov in tako omogočati obojestranski partnerski odnos.

Osebje, ki dela v kontrolnem organu A-MB in je vključeno v aktivnosti izvajanja kontrole, je podrobno seznanjeno z dokumentacijo sistema kakovosti in pri svojem delu upošteva politiko kakovosti in vpeljane postopke.

S politiko kakovosti se vodstvo A-MB zavezuje, da bo izpolnjevalo zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in da bo v svojem sistemu vodenja nenehno izboljševalo njegovo učinkovitost.

A-MB d.o.o.
Direktor

Bojan Košar, univ.dipl.ekon.